Neckermann Magyarország Üzenőfali nyereményjáték-szabályzat - 2017 március

Neckermann Magyarország - 2017-03-28

1. A játék és a szervező

A NUR Neckermann-Utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., Adószám: 10839058-2-43) a https://www.facebook.com/neckermann.hu/?fref=ts címen elérhető oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. - Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete:

A Játék időtartama: 2017.03.28 - 2017.03.31. 15.00 óráig

Sorsolás: 2017.03.31. 17:00

Nyertesek száma: 1

Nyeremény: 1 db 1 főre szóló 6 napos SUPERSKIRAMA síbérlet, mely felhasználható a 2016/17 téli szezonban

A játék menete:

A játékosok összesen 1 db postot látnak üzenőfali bejegyzés formájában, melyet a Neckermann Magyarország Facebook oldalán teszünk közzé a nyereményjátékról. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Megadott határidőn belül lájkold a posztot!). Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A játékosok egy like-kal jogosultak a sorsoláson való részvételre. A nyerteseket a like-olók adatbázisából elektronikusan sorsoljuk ki.

4. Nyeremények, nyertesek:

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerül/nek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest elektronikusan sorsoljuk ki.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése:

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a Facebook üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése:

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem:

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58910/2012

A NUR Neckermann-Utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., Adószám: 10839058-2-43) a https://www.facebook.com/neckermann.hu/?fref=ts címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor, nem, egyéb nyilvános adatok), e-mail cím, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása.

Az adatok törlésének határideje:

 • a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek,
 • az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Nyilvánosságra hozatal:

A nyertesek neve a https://www.facebook.com/neckermann.hu/?fref=ts oldalon. Adatfeldolgozó: Név: NUR Neckermann-Utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A NUR Neckermann-Utazás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi nyilatkozata itt olvasható: Adatvédelem

9. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban:

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

10. Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.