Adatkezelési tájékoztató

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

Tartalom

 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3
 2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 5
 3. AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI 5
 4. DEFINÍCIÓK 5
 5. A N-U-R NECKERMANN-UTAZÁS SZOLGÁLTATÓ KFT EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE 7
 6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 19
 7. AZ N-U-R KFT. ÁLTAL ADATKEZELÉSEI SORÁN IGÉNYBE VETT EGYÉB

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI............................................................................................................................. 20

 1. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK 21

 

1.BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 1. A N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-263181) mint adatkezelő (a továbbiakban: N-U-R Kft., vagy szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A N-U-R Kft. vállalja, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a N-U-R Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A N-U-R Kft. a Tájékoztató módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR- ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a www.neckermann.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az utazási irodákban.

 

 1. A N-U-R Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A N-U-R Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A N-U-R Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

.

 1. A N-U-R Kft. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához (pl. ajánlatkérés, igényfelmérés), teljesítéséhez, marketing célból, és a szerződésekből eredő

 

igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: globális foglalási rendszer, Thomas Cook-Neckermann nemzetközi konszern rendszerei, N-U-R Kft. saját rendszerei, stb.) használatával.

 

 1. A N-U-R Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

 

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

 

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

 

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

 

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

 

 • 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.),

 

 • 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,

 

 • 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

FONTOS: Amennyiben bármely felhasználónknak vagy ügyfelünknek olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

 

2.AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Rövid név: N-U-R Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. Levelezési cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. Cégjegyzékszám: 01-09-263181

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint

Cégbíróság Adószám: 10839058-2-43 Nyilvántartásba vételi száma: R00801/1999/1999 E-mail: nur@neckermann.hu

Telefonszám: +36 1 309 5900

 

Az adatkezelő weboldalainak a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetőségére vonatkozó adatok, ideértve az e-mail címét is:

T-Systems Magyarország Zrt, 1117 Budapest., Budafoki út 56.

E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu Tel.: +36 1 265-8444

Fax: +36 1 265-8544

Mobil: +36 30-930-8444

 

Adatkezelési  nyilvántartási  számok:           NAIH 58909/2012, NAIH-58910/2012, NAIH- 58911/2012, NAIH-58912/2012

 

3.AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI FELELŐSÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név:                        Sáfár Balázs

Levelezési cím:       1118 Budapest, Dayka G. u. 5. Telefonszám:         +36 1 309-5900

E-mail-cím:             nur@neckermann.hu

 

4.DEFINÍCIÓK

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft-t jelöli);

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

 

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

 

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

 

címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény;

 

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

 

sms üzenet: kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefon számra küld az adatkezelő.

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen

 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

 

5.A N-U-R NECKERMANN-UTAZÁS SZOLGÁLTATÓ KFT EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

 1. A neckermann.hu és a lastminute.hu weboldalak látogatói adatainak kezelése Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói.

Az adatgyűjtés célja:

 1. a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 2. a honlap regisztrált látogatója esetében: érintett utazások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 3. a honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: érintett utazások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében, valamint érintett szerződésének létrehozásához, teljesítéséhez és a szerződéséből eredő igények érvényesítésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont alapján.

 

 1. A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, IP cím, honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése,
 2. regisztrált felhasználók esetén az adatkezelő az a) pontban meghatározott adatokon felül a következő aktivitásokkal kapcsolatos egyéb adatokat gyűjti: név, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma
 3. honlapon utazási szolgáltatást megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma

 

Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege: az adatkezelő minden esetben jelzi, hogy mely

 

adatok megadása kötelező valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 6 hónap.

 

A kezelt adatok címzettjei: ixenit Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások. A weboldalakon elérhető online ügyfélszolgálat chatszerverét a Provide Support, LLC (545 Eighth Avenue, Suite 401, New York, NY 10018-4307 működteti. A cégadatkezeléséről a http://www.providesupport.com címen elérhető honlapján tájékozódhat. A lastminute.hu weboldal üzemeltetésében adatfeldolgozóként a TravelGATE Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8, 4. emelet 405.) is részt vesz.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontot.

 

 1. A neckermann.hu és a lastminute.hu weboldalakon elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Általános információk a cookie-król

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők

„súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak.

 

Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie- k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

5.2.2.Milyen cookie-kat telepít a gépemre a N-U-R Kft. a neckermann.hu, a lastminute.hu weboldalak meglátogatásakor?

 1. A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

 

COOKIE NEVE

 

COOKIE ÁLTAL

KEZELT/HASZNÁLT ADATOK

 

COOKIE ÉLETTARTAMA

 

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

 

cookieconsent_dismissed

 

Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja

 

1 év

 

A felhasználó anonim azonosítását

teszi lehetővé

symfony csak belső azonosításra szolgáló karaktersor, személyes/üzleti adatot nem tartalmaz. 1 session Az oldalt kiszolgáló keretrendszer működéséhez szükséges cookie.
       
sfRemember csak belső azonosításra szolgáló karaktersor, személyes/üzleti adatot nem tartalmaz. 1 hét A belépett felhasználó megjegyzésére használjuk

CONTRACT_CURRENCY

 

A megjelenített valuta azonosítója

 

7 hónap

 

A megjelenített valuta tárolására szolgál.

 

COOKIE_SUPPORT

 

tru

 

1 év

 

A cookiek támogatását rögzíti, hogy engedélyezve van e az oldalon

 

GUEST_LANGUAGE_ID

 

HU_hu

 

17028 nap

 

A user által beállított böngésző nyelvet rögzíti

 

_cfduid

 

 

1 év

 

A Coudflare tartalomhálózat használja a megbízható internetes forgalom azonosításához

 

JSESSIONID

 

 

1 session

 

megőrzi a felhasználók számára az

oldal kéréseit

 

RESERVE_DURATION

 

7

 

3 hónap

 

Az alapértelmezett éjszakák számát jelöli amellyel az ajánlatok foglalhatóak. Az érték a user által változhat.

 

nec-room-arrangement

 

AA

 

1 nap

Az alapértelmezett két felnőtt beállítást jelöli, amellyel az ajánlatok

 

 

 

 

foglalhatóak. Az érték a user által

változhat.

 

LFR_SESSION_STATE_

 

1527072178680

 

Session

 

Az adott session lejáratát elzi meg ha a user nem végez oldalbetöltést. Ez az információ kizárólag csak technikai rendszerek által van használva.

 1. Egyéb cookie-k

 

 

 

COOKIE NEVE

 

COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK

 

COOKIE ÉLETTARTAMA

 

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

 

_ga

 

Anonim honlapfelhasználási

statisztika által generált ID

 

2 év

 

Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

 

_gid

 

Anonim honlapfelhasználási

statisztika által generált ID

 

1 session (minimum 30 perc)

 

Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

 

_gat

 

Nem hordoz felhasználói adatokat

 

1 session

 

A Google Analytics használja, hogy felgyorsítsa a request arányt.

 

_gads

 

 

2 év

 

Nyilvántartja, hogy melyik hirdetés volt megjelenítve a usernek

 

_zlcmid

 

 

1 év

 

Megőrzi a felhasználók számára

az oldal kéréseit

 

collect

 

 

Session

 

Google Analyticsnek küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogató eszközeit és a marketing csatornákat

 

fr

 

 

3 hónap

 

Facebook használja arra, hogy kiszolgáljon vele hirdetési termékeket mint pl. RTB-t harmadik számú hirdetőktől

 

 

GoogleAdServingTest

 

 

Session

 

Nyilvántartja, hogy melyik hirdetés volt megjelenítve a usernek

 

IDE

 

 

2 év

 

Google Doubleclick használja, hogy nyilvántartsa a user tevékenységét az oldalon (miután megnézett vagy ráklikkelt az egyik hirdetésre) annak érdekében, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát és célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználónak.

 

test_cookie

 

 

Session

 

Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e acookiekat

 

zte#

 

 

Session

 

Egy Zopim Live Chat ID-t ment el azért, hogy felismerje az eszközt két látogatás között, egy csevegés közben

 

datr

 

 

2 év

 

Célja azonosítani a böngészőt amelyet a Facebookhoz való csatlakozáshoz használnak a bejelentkezett usertől függetlenül. Fontos szerepet játszik a Facebook biztonságában.

 

wd

 

 

Session

 

A böngésző ablakméretét tárolja el amit a Facebook használ az oldal betöltésének optimalizálása céljából.

 

xs

 

 

Session

 

3 információt tartalmazó cookie: Az első a session numbert, a második a session titkos azonosítója, a harmadik pedig egy opcionális érték a user által beállított „secure böngészés” értéke

 

 

Presence

 

 

Session

 

A cookie tartalmazza a chat állapotát miszerint a chat ablak nyitva van-e

 

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását ld. fent.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az 5.2.2 (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az 5.2.2 (B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: a konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: ixenit Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység

leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket

 

az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

 

5.3.A N-U-R Kft. által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezeléssel érintettek köre: a N-U-R Kft. ügyfelei.

Az adatkezelés célja: a N-U-R Kft. illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, utazási ajánlat adása emailen és/vagy telefonon, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény (meghatározást ld. a definíciók között) és telefon útján.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme, utazáshoz szükséges úti dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), utazással kapcsolatos érdeklődési köre, utastársak neve, neme és születési dátuma, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése, telemarketing esetén pedig az Eht. 162.§-a. A telefonbeszélgetések rögzítésének és megőrzésének jogalapja a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a N-U-R Kft-nek a telefonbeszélgetések során megrendelt szolgáltatások, megkötött szerződések, az ügyfelek által tett jognyilatkozatok (pl. leiratkozás, tiltakozás) bizonyításához, az ügyfelekkel folytatott interakciók (pl. reklamációk) utólagos rekonstruálásának biztosításához, a N-U-R Kft. vitás ügyekkel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez és védelméhez fűződő jogos érdeke (a N-U-R Kft. 1/2018. számú érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 5 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél tiltakozásáig/leiratkozásáig tart. A telefonbeszélgetések megőrzési időtartama a telefonbeszélgetéstől számított egy év, illetve a visszahívást igénylők megadott telefonszámai a

 

visszahívást követően törlésre kerülnek.

A kezelt adatok címzettjei: amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a N-U-R Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer, légitársaságok és egyéb partner cégek) felé. Ilyen esetekben az ügyfél adatai az általa kiválasztott utazási helyszíntől függően (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek. A telefonbeszélgetések rögzítésében és a felvételek tárolásában technikai segítséget nyújt a T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) mint adatfeldolgozó.

Utazásszervezéssel kapcsolatos adattovábbítások címzettjei: a N-U-R Kft., mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén az ügyfelek személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, az ügyfél által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató, illetve a Thomas Cook-Neckermann- konszern) felé.

Továbbá, a N-U-R Kft., mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések, ill. kötött szerződések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért, és az utas adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a N-U-R Kft. az ügyfél adatait harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

 1. vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintetéséhez kattintson ide),
 2. vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során (a feltételek megtekintetéséhez kattintson ide), vagy
 3. az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére továbbít személyes adatot (az Adatvédelmi Pajzsról további információt itt talál).

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A N-U-R Kft. részére történő adattovábbítások: a N-U-R Kft., mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások utazásközvetítő közreműködésével történő megrendelése, ill. szerződéskötés

 

esetén az ügyfelek adatait az utazásközvetítő továbbítja a N-U-R Kft. felé, melyek

vonatkozásában a továbbiakban a N-U-R Kft. a jelen 5.3 pontban foglaltak szerint jár el.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A direkt marketing üzenetek (ideértve a címzett reklámküldemények) továbbítását és a telefonos megkereséseket az alábbi módokon lehet meg,- illetve letiltani:

 1. postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a N-U-R Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. címére;
 2. e-mail útján a leiratkozas@neckermann.hu címre küldött üzenettel;
 3. telefonon a 06-1-248-5848 számon;
 4. chaten a www.neckermann.hu honlapon található online ügyfélszolgálaton keresztül;

vagy

 1. személyesen a Neckermann irodáiban.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58912/2012.

 

 

5.4.Regisztrációs adatbázis, profilalkotás

Az érintettek köre: a N-U-R Kft. adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen

regisztráló személyek.

Az adatkezelés célja: az személyes, telefonos, vagy online ügyintézés, foglalás, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, utazási szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása utazási szokásaik, érdeklődési körük, a N-U-R Kft. weboldalain kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker. tv. 13/A§-a,a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek e- mail címének retargeting és remarketing célból történő továbbítását is, ld. a kezelt adatok címzettjeinél szereplő leírást) tekintetében pedig a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a N-U-R Kft-nek a személyre szabott közvetlen üzletszerzési tevékenység végzéséhez, és értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő jogos érdeke (a N-U-R Kft. 1/2018. számú érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, születési dátuma, neme, utazáshoz szükséges úti dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), utazással kapcsolatos érdeklődési köre, utastársak neve, neme és születési

 

dátuma, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírásügyfelek által az adatkezelővel kötött szerződések kapcsán és az adatkezelővel folytatott szóbeli, írásbeli és elektronikus kommunikációja és interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok (ideértve a felhasználó érdeklődésével érintett és általa megrendelt vagy igénybe vett utazási szolgáltatások adatait is)

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést vagy ügyfél-kapcsolatfelvételt követő három év, a profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.

 

A kezelt adatok címzettjei: az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de a N-U-R Neckermann által megrendelt remarketing és retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a N-U-R Kft. az ügyfél e-mail címét a fentiek szerint harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

 1. vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintetéséhez kattintson ide),
 2. vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során (a feltételek megtekintetéséhez kattintson ide), vagy
 3. az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére továbbít személyes adatot (az Adatvédelmi Pajzsról további információt itt talál).

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek

a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást.

 

Az érintettek tiltakozási joga: az ügyfelek bármikor tiltakozhatnak személyes adataik profilalkotás céljából történő felhasználása ellen az alábbiakban meghatározott módon. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél csak a profilalkotás ellen él tiltakozási jogával, az adatkezelő csak a profilalkotást és az azon alapuló, személyre szabott marketing tevékenységet (targetálást és adatfelhasználást) szünteti meg, de az ügyfél jogszerűen kezelt egyéb adatait az ügyfél meghatározott marketing tevékenység (postai DM, azaz címzett reklámküldemény küldése, telemarketing végzése és hírlevél küldése) elleni tiltakozásáig/leiratkozásáig továbbra is kezelheti. Ugyanígy, amennyiben az ügyfél tiltakozik valamely marketing adatkezelés ellen, vagy arról

 

leiratkozik, az nem minősül egyben és automatikusan a profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnak is. A N-U-R Kft. a fentiekre tekintettel kéri ügyfeleit, hogy tiltakozási/leiratkozási joguk gyakorlásakor egyértelműen jelezzék, hogy nyilatkozatuk mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A profilalkotás ellen az ügyfelek az alábbi elérhetőségen gyakorolhatják tiltakozási jogukat:

 1. postai úton: a N-U-R Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. címére küldött levéllel;
 2. e-mail útján a leiratkozas@neckermann.hu címre küldött üzenettel;
 3. telefonon a 06-1-248-5848 számon;
 4. chaten a www.neckermann.hu honlapon található online ügyfélszolgálaton keresztül;

vagy

 1. személyesen a Neckermann irodáiban.

 

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések: a N-U-R Kft. nem végez olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló adatkezelést, amely az érintettekre nézve joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (pl. a N-U-R Kft. nem különbözteti meg hátrányosan ügyfeleit az utazási szokásaik, anyagi lehetőségeik, vagy más hasonló jellemzőjük alapján).

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58912/2012.

 

 1. Neckermann elektronikus hírlevél, sms, mms Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános vagy esetenként az ügyfelek

5.4 pontban említett személyiségprofilja alapján személyre szabott e-mail hírlevelek, sms-ek, mms-ek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, telefonszámok, e-mail cím, utazási szokások és utazási érdeklődési kör, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, profilalkotási tevékenység elleni tiltakozás ellen ennek ténye.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A kezelt adatok címzettjei: Attention CRM Consulting Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: Adatbázis kezelés, CRM kampányok szervezése és lebonyolítása).

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A hírlevelekről, sms-ekről, mms-ekről leiratkozás postai úton a N-U-R Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5. címére küldött levéllel, e-mail útján a

 

leiratkozas@neckermann.hu címre küldött üzenettel, telefonon a 06 1 248-5848-as számon és hírlevelek esetében természetesen a hírlevél alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb használatával is lehetséges.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58911/2012

 

 

5.6.Reklamáció

Az érintettek köre: N-U-R Kft. ügyfelei.

Az adatkezelés célja: az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a N-U-R Kft-nek a reklamációk kivizsgálásához és jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke (a N-U-R Kft. 1/2018. számú érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, utastársak neve, neme, születési dátuma, utazás foglalási részvételi száma, panasz részletes leírása, hány főt érint a reklamáció, a reklamáció beérkezésének ideje, az úti cél, az utazás időpontja, a szálláshely kódja, a megválaszolás ideje, módja, a kártérítési igény, összege és formája, illetve az áthárítható költség mértéke, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 5 év.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást.

 

 

5.7.Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

Az érintettek köre: a N-U-R Kft. nyereményjátékéra regisztrálók

Az adatkezelés célja: a Neckermann által szervezett nyereményjátékon történő részvétel

biztosítása, a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a nyereményjátékra való jelentkezéssel létrejött szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, ország, irányítószám, város, utca/házszám, telefonszám,

direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: a sorsolást követő 5 év.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve és településének neve tekintetében.

 

A kezelt adatok címzettjei: a N-U-R Kft. nyereményjáték lebonyolításában közreműködő

partnerei, amelyek az egyes nyereményjátok szabályzatokban kerülnek megnevezésre.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58910/2012

 

 

5.8.Szolgáltatással kapcsolatos ügyfél levelezések, ajánlatkérések

Amennyiben a N-U-R Kft. ügyfeleinek az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, az 5.1 pontban megjelölt honlapon megadott módokon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

A www.neckermann.hu honlapon keresztül történő ajánlatkérés során a felhasználó által megadott adatok a honlapot működtető szerveren nem kerülnek rögzítésre, azokat a rendszer e-mailben továbbítja az illetékesek felé.

 

A N-U-R Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

 

6.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A N-U-R Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, a 7. pont alatti adatfeldolgozóinál, továbbá a T-Systems Dataplex (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.) szám alatti címein találhatók meg.

 

A N-U-R Kft. ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

 

A N-U-R Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás)
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A N-U-R Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A N-U-R Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre

jogosult

 1. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a

pontosságát és teljességét

 1. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

 

A N-U-R Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

7.AZ N-U-R KFT. ÁLTAL ADATKEZELÉSEI SORÁN IGÉNYBE VETT EGYÉB ADATFELDOLGOZÓK

ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Foltnet Kft.

Székhely: 1105 Budapest, Román u. 2. I. em. 4.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Adatbázis kezelés, számlázási rendszer szolgáltatások.

 

Név: Interswitch Szolgáltató Kft. Székhely: 1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Contact center

szolgáltatások, ügyfélkommunikációs adatrögzítés.

 

Név: T-Systems Magyarország Zrt, Székhely: 1117 Bp., Budafoki út 56.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Webservice

szolgáltatások, webhosting.

 

Név: Ixenit Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

 

Név: Attention CRM Consulting Kft.

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, T épület. 4. emelet.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: CRM adatbázis kezelés és fejlesztés.

 

Név: TravelGATE Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8, 4. emelet 405.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap fejlesztés, weblap kezelési és működtetési szolgáltatások, adatrögzítés.

 

Név: Dream Interactive Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 24.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: sms kampányban tömeges sms küldése Neckermann ügyfeleknek, érdeklődőknek értékesítéstámogatási céllal.

 

8.AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK

Az érintetteket az egyes egyedi adatkezelések kapcsán megillető konkrét jogokat és azok

gyakorlásának módját az 5. pontban ismertettük.

Az alábbiakban az érintetteket általában megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket foglaljuk össze.

Az alábbiakban említett jogaikat az adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségein

gyakorolhatják.

 

 

8.1.Hozzáférési jog

 

Az érintett bármikor kérhet hozzáférést a N-U-R Kft. által kezelt személyes adataihoz.

 

Ha az érintett azt kéri, hogy a N-U-R Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a

személyes adatait, a N-U-R Kft. köteles tájékoztatást adni.

 

Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a N-U-R Kft. kezeli-e (vagy sem) a

személyes adatait,

 

 1. az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra; és
 2. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A N-U-R Kft. a kérelmező az érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a N-U-R Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett fog viselni.

 

8.2.A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult a N-U-R Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítésére. E joga

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
 3. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A N-U-R Kft. az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A N- U-R Kft. az érintett személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

8.3.A törléshez való jog

 

Bizonyos feltételek esetén az érintett jogosult a N-U-R Kft. által kezelt személyes adatainak törlését kérni. A N-U-R Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 

 1. a N-U-R Kft. kezeli e személyes adatokat, és
 2. az érintett a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a N-U-R Kft. a személyes adatokat kezeli.

 

A N-U-R Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

 1. a N-U-R Kft. kezeli az érintett személyes adatait, és
 2. az érintett a személyes adatai törlését kéri, és
 3. az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

 

A N-U-R Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

 1. az adatkezelés a N-U-R Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, és

 1. az érintett tiltakozik az ellen, hogy a N-U-R Kft. kezeli a személyes adatait, és
 2. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a az

érintett tiltakozásával szemben.

 

A N-U-R Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

 

 1. az érintett a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok N-U-R Kft. általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az    érintett    adatait    az    információs    társadalommal   összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

A N-U-R Kft. az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

8.4.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
 3. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A N-U-R Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

A N-U-R Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

A N-U-R Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

 

 1. az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 2. a N-U-R Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 3. az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

igényli.

 

A N-U-R Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

 

 1. az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek a N-U-

R Kft. jogos érdekei céljából, és

 1. az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak a N-U-R Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

 

A N-U-R Kft. az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes

 

adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha a N-U-R Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

 

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

8.5.Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy egy szerződés teljesítése, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a N-U-R Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

 

Az érintett adathordozhatósághoz való joga

 

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
 3. nem terjed ki az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

8.6.A panasztétel és bírósághoz fordulás joga

 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a N-U-R Kft. jogellenes kezelte az érintett személyes adatait, a N-U-R Kft. azt javasolja az érintettnek, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek

– az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:

+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

2018. május 18.

FONTOS TUDNIVALÓK

1993-2020 © NUR TRAVEL Kft. – minden jog fenntartva

még töltünk